Stichting Dutchy Adoptions


Adoptiecontract

Voornaam & Achternaam (+ meisjesnaam): .............................................................

Adres: ..........................................................................................................................

Postcode: ........................................   Woonplaats: ....................................................

Tel.nr. thuis: ...................................   Mobiel: ............................................................

E-mail: .........................................................................................................................

Geboortedatum: ..........................................................................................................

Legitimatie/rijbewijs/paspoort nr.: .............................................................................


De adoptant verklaart met het ondertekenen van het contract en de adoptievoorwaarden
(zie pagina 2) met Dutchy Adoptions het volgende te zijn overeengekomen:


Adoptie van een Hond

Naam v/d hond (oude & nieuwe): ...............................................................................

Geschatte leeftijd: .......................................................................................................

Geslacht: ......................................................................................................................

Kleur v/d vacht: ...........................................................................................................

Gesteriliseerd/gecastreerd: ........................................................................................

Chipnummer (word ingevuld bij aankomst in NL): ....................................................

    
Adoptant heeft bovenstaande begrepen en akkoord bevonden. Tevens verklaart de adoptant kennis te hebben genomen van de adoptievoorwaarden van Dutchy Adoptions en hiermee akkoord te gaan.

Plaats: ........................................        Naam adoptant: ................................................

 

Datum: ......................................        Handtekening adoptant: ....................................


Adoptiebedrag € 225,- (tweehonderd en vijfentwintig euro) is voldaan,

handtekening gemachtigde Stichting Dutchy Adoptions: .............................................      Adoptievoorwaarden

 1. De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.
 2. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort.
 3. De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.
 4. De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse databank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier. Deze is te verkrijgen bij Dutchy Adoptions, een dierenarts of online op de website http://www.databankgezelschapsdieren.nl, de kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.
 5. De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras, grootte, en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.
 6. De honden die geadopteerd worden zijn geënt, gechipt, hebben een reisdocument/paspoort. Ook zijn de honden gecastreerd/gesteriliseerd, uitgezonderd pups en honden met een medische  indicatie. Indien de hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd is de adoptant verplicht dit te laten doen wanneer de hond de vereiste leeftijd heeft bereikt of/en het medisch verantwoord is. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant. De aansprakelijkheid van Stichting Dutchy Adoptions voor eventuele ernstige lichamelijke gebreken, welke niet bekend waren op het moment van het tekenen van dit adoptiecontract, maar wel op dat moment aanwezig moeten zijn geweest, beperkt zich tot de verplichting tot terugname van de hond met restitutie van het adoptiebedrag.
 7. De stichting is niet aansprakelijk voor de medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant in Nederland.
 8. De adoptant is zich ervan bewust dat het verboden is de hond aan derden af te staan of te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de stichting. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond  zal deze terug gaan naar de stichting die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen en zal de hond zelf wegbrengen naar het opgegeven opvang/adoptiegezin in Nederland dat is opgegeven door Stichting Dutchy Adoptions. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het retourneren van het betaalde adoptiegeld, uitzonderingen daargelaten en ter beoordeling door Dutchy Adoptions.
 9. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden. De noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden. Indien de hond om een andere reden ingeslapen moet worden, is men verplicht eerst toestemming te vragen aan Stichting Dutchy Adoptions. De adoptant verplicht zichzelf om na het overlijden van een hond dit schriftelijk door te geven aan de stichting, dit vergezeld door een kopie van de overlijdensverklaring ondertekend door de behandelende dierenarts.
 10. Dutchy Adoptions heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond, en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden indien men zich niet houdt aan de voorwaarden overeengekomen in dit adoptiecontract.
 11. De adoptant is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te  geven aan de stichting.
 12. Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract veranderen. Veranderingen moeten schriftelijk door Stichting Dutchy Adoptions worden afgegeven indien het nodig is om de woorden van een paragraaf van dit contract te veranderen. Geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen van dit contract.